Đồng-Khánh 1973

Blog của Các bạn thuộc trường Đông Khánh Huế Niên Khóa 1973

Chia Buồn

 

3. Anh Lê Văn Dũng, Phu quân chị Bích-Vân mãn phần tại California ngày 31 tháng 12 2014

2. Gia đình Cô Thanh Tâm có Tang Lễ

1. Thân Mẫu Chị Thanh Xuân và Cũng là nhạc Phụ Anh Bữu Lộc thất lộc tại California tháng 11 năm 2013

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s