Đồng-Khánh 1973

Blog của Các bạn thuộc trường Đông Khánh Huế Niên Khóa 1973

Thân mẫu Chị Thanh Xuân Qua đời

Leave a comment

Bất ngờ được tin buồn:

Thân Mẫu Chị Thanh-Xuân

và cũng là nhạc Mẫu Anh Bữu-Lộc

vừa qua đời tại California trong tuần vừa qua.

Các bạn Đồng môn Đồng Khánh 1973 và Gia đình

cùng với ban Biên Tập http://dk1973.com ,

xin Thành kính Chia Buồn cùng Tang Quyến

và Xin cầu nguyên cho Linh Hồn Cụ Bà được tiêu diêu miền Cực lạc.

176627-10357659-CP1PG--Ba-Nguyen-Ngoc-Bich(2)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s