Đồng-Khánh 1973

Blog của Các bạn thuộc trường Đông Khánh Huế Niên Khóa 1973

Gia Đình Cô Thanh Tâm Có Tang

Leave a comment

Kính thưa Cô Thanh Tâm và Thầy
Chúng Em Các Học Sinh Đồng Khánh 1973

kính xin chia buồn cùng Thầy Cô và gia đình ,

Em MiMi vĩnh viễn ra đi là một mất mát lớn lao cho gia đình.

Chúng Em xin được chia xẻ nổi đau mất mát lớn lao này cùng với Cô Thầy và gia đình.

Nguyện cầu xin em MiMi sớm tiêu điêu tịnh độ.

Kính xin Thầy Cô giử gìn sức khoẻ

Các Cựu Học Sinh Đồng Khánh 1973 và Gia Đình

Microsoft Word - Cao pho

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s