Đồng-Khánh 1973

Blog của Các bạn thuộc trường Đông Khánh Huế Niên Khóa 1973


Leave a comment

Engagement Đạt (con trai của Ngọc & Lợi (Olympia Washington )) @ Houston

Ngọc và Lợi đã làm lễ Engagement cho Con trai tại Houston Trần Đức Hoàng Đạt và Huỳnh Lê Bội Ngọc @ Houston Ngày 28 tháng 11 năm 2014 Photo Photo Photo Photo Photo More pictures

Chúc mừng Cô Dâu Chú Rễ

Advertisement