Đồng-Khánh 1973

Blog của Các bạn thuộc trường Đông Khánh Huế Niên Khóa 1973

Pisa và Tháp Nghiêng …Italy

Leave a comment

Hôm sau chúng tôi viếng thành phố Pisa và Tháp nghiêng

https://goo.gl/photos/Tvw5npR8parPiMnz9

https://goo.gl/photos/Tvw5npR8parPiMnz9

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s