Đồng-Khánh 1973

Blog của Các bạn thuộc trường Đông Khánh Huế Niên Khóa 1973


Leave a comment

Gia Đình Cô Thanh Tâm Có Tang

Kính thưa Cô Thanh Tâm và Thầy
Chúng Em Các Học Sinh Đồng Khánh 1973

kính xin chia buồn cùng Thầy Cô và gia đình ,

Em MiMi vĩnh viễn ra đi là một mất mát lớn lao cho gia đình.

Chúng Em xin được chia xẻ nổi đau mất mát lớn lao này cùng với Cô Thầy và gia đình.

Nguyện cầu xin em MiMi sớm tiêu điêu tịnh độ.

Kính xin Thầy Cô giử gìn sức khoẻ

Các Cựu Học Sinh Đồng Khánh 1973 và Gia Đình

Microsoft Word - Cao pho

Advertisement


Leave a comment

Thân mẫu Chị Thanh Xuân Qua đời

Bất ngờ được tin buồn:

Thân Mẫu Chị Thanh-Xuân

và cũng là nhạc Mẫu Anh Bữu-Lộc

vừa qua đời tại California trong tuần vừa qua.

Các bạn Đồng môn Đồng Khánh 1973 và Gia đình

cùng với ban Biên Tập http://dk1973.com ,

xin Thành kính Chia Buồn cùng Tang Quyến

và Xin cầu nguyên cho Linh Hồn Cụ Bà được tiêu diêu miền Cực lạc.

176627-10357659-CP1PG--Ba-Nguyen-Ngoc-Bich(2)