Đồng-Khánh 1973

Blog của Các bạn thuộc trường Đông Khánh Huế Niên Khóa 1973

Vatican, Rome: Trevi Fountain

Leave a comment

Rời Colosseum Chúng tôi đến Vatican..Trevi Fountain là chỗ đầu tiên

https://goo.gl/photos/P6dsSdbRetzCCHh87

Trên đương đến nơi đây người tour guide đưa chúng tôi đi bộ băng qua những con đường nhỏ đầy tiệm ăn  rất đẹp nhất là dãy ghế lan ra vĩa hè

https://goo.gl/photos/P6dsSdbRetzCCHh87

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s