Đồng-Khánh 1973

Blog của Các bạn thuộc trường Đông Khánh Huế Niên Khóa 1973

Vatican Rome: Đền Pantheon

Leave a comment

Rời Trevi Fountain chúng tôi đến đền thờ Pantheon , cũng băng qua những ngõ hẹp với tiêm ăn và …tiệm ăn

https://goo.gl/photos/53e2YMPEvbvdeY7PA

https://goo.gl/photos/53e2YMPEvbvdeY7PA

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s