Đồng-Khánh 1973

Blog của Các bạn thuộc trường Đông Khánh Huế Niên Khóa 1973

Sight Seeing Bus in Barcelonna Spain

Leave a comment

Day 2 in Barcelonna: On the sight seeing Bus : Hop on và hop off
Ngày thứ 2, từ sáng sơm nhảy lên xe Bus Sight seeing đi một vòng khi nào muốn xuống thì xuống muốn lên thì lên …Đây là những hình từ trên xe bus chụp xuống đường phố
https://goo.gl/photos/TQ9UCV79p7RuWKCF9

https://goo.gl/photos/TQ9UCV79p7RuWKCF9

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s