Đồng-Khánh 1973

Blog của Các bạn thuộc trường Đông Khánh Huế Niên Khóa 1973


Leave a comment

Sight Seeing Bus in Barcelonna Spain

Day 2 in Barcelonna: On the sight seeing Bus : Hop on và hop off
Ngày thứ 2, từ sáng sơm nhảy lên xe Bus Sight seeing đi một vòng khi nào muốn xuống thì xuống muốn lên thì lên …Đây là những hình từ trên xe bus chụp xuống đường phố
https://goo.gl/photos/TQ9UCV79p7RuWKCF9

https://goo.gl/photos/TQ9UCV79p7RuWKCF9

 

Advertisements