Đồng-Khánh 1973

Blog của Các bạn thuộc trường Đông Khánh Huế Niên Khóa 1973

Chiều Barcelona với Bạn bè Từ Cali và Florida

Leave a comment

https://goo.gl/photos/L655cVcnLxh8STRDA

Chiều Barcelona với Bạn bè Từ Cali và Florida mới đến sau ..

Lại Metro và dạo Phố ..rồi cùng nhau ăn cơm tối tại một tiệm ăn, có chủ là gốc Thổ Nhỉ Kỳ

https://goo.gl/photos/L655cVcnLxh8STRDA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s