Đồng-Khánh 1973

Blog của Các bạn thuộc trường Đông Khánh Huế Niên Khóa 1973

Hoa Xuân @ Dallas April 2016

Leave a comment

Mùa Xuân vẫn còn đó. Nụ tầm xuân vẫn còn đây…cái nắng mùa hè  của Houston và Dallas còn xa …Gia đình Nhà Mẹ Lê giới thiệu Dallas cho  Nhà mẹ Lê đơn vị Việt nam

Link for more pictures:   https://goo.gl/photos/6YMFgfrwFHHRgP1i8

 

https://goo.gl/photos/6YMFgfrwFHHRgP1i8  Click Link for more pictures

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s