Đồng-Khánh 1973

Blog của Các bạn thuộc trường Đông Khánh Huế Niên Khóa 1973


Leave a comment

Nhà mẹ Lê @ Las Vegas & Santa Ana (CA)

Gia đình Nhà Mẹ Lê (Lê Thị Ngọc Ấn) đi Las Vegas và California

https://goo.gl/photos/sfsd73uzRaYVpsef6

https://goo.gl/photos/VqCNW6wkjERWxmpQ6

(Second link is Top’s Camera)+