Đồng-Khánh 1973

Blog của Các bạn thuộc trường Đông Khánh Huế Niên Khóa 1973

Engagement Đạt (con trai của Ngọc & Lợi (Olympia Washington )) @ Houston

Leave a comment

Ngọc và Lợi đã làm lễ Engagement cho Con trai tại Houston Trần Đức Hoàng Đạt và Huỳnh Lê Bội Ngọc @ Houston Ngày 28 tháng 11 năm 2014 Photo Photo Photo Photo Photo More pictures

Chúc mừng Cô Dâu Chú Rễ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s