Đồng-Khánh 1973

Blog của Các bạn thuộc trường Đông Khánh Huế Niên Khóa 1973


Leave a comment

Cá Nướng Da dòn tại Pagolac Houston 02/16/2014

Photo   Photo

https://plus.google.com/u/0/photos/101235027987233350881/albums/5981167115809258401/5981167121109183490?pid=5981167121109183490&oid=101235027987233350881

Photo  Photo