Đồng-Khánh 1973

Blog của Các bạn thuộc trường Đông Khánh Huế Niên Khóa 1973

Mùa Học Sinh Trung Học Ra Trường

Leave a comment

Trong đó có Con Gái Lê Thị Ngoc Ấn

Photo Photo

Photo Photo

 

Photo Photo Photo

Hình trên Google Plus

https://plus.google.com/u/0/photos/114026172548088535108/albums/5887330589922876593

Slideshow trên YouTube

http://youtu.be/YNydcl2i9Nc

Cám ơn Các Bạn đã xem hình

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s