Đồng-Khánh 1973

Blog của Các bạn thuộc trường Đông Khánh Huế Niên Khóa 1973


Leave a comment

Mùa Học Sinh Trung Học Ra Trường

Trong đó có Con Gái Lê Thị Ngoc Ấn

Photo Photo

Photo Photo

 

Photo Photo Photo

Hình trên Google Plus

https://plus.google.com/u/0/photos/114026172548088535108/albums/5887330589922876593

Slideshow trên YouTube

http://youtu.be/YNydcl2i9Nc

Cám ơn Các Bạn đã xem hình