Đồng-Khánh 1973

Blog của Các bạn thuộc trường Đông Khánh Huế Niên Khóa 1973


Leave a comment

Sử Dụng Blog Đông Khánh 1973

Blog ở địa chỉ : https://dk1973.wordpress.com  Nhưng để tiện lợi cho các bạn tiện vào vui chơi dễ nhớ, quí bạn chỉ cần đánh máy địa chỉ

http://dk1973.com

hay chỉ cần đơn giản

dk1973.com

quí bạn sẽ  đến ngay lập tức trang blog

Blog hiện nay có 4 trang: Vị trí chon lựa nằm trên góc cao nhất bên phải:    HOME      ÝKIẾN & DIỄN ĐÀN      SINH NHẬT   HỌP MẶT 2013     và  PHOTO1     Nhắp chuột vào đây quí Bạn sẽ đến từng trang

Trang HOME :  Đang tải những tâm tình Bài vở thu nhận được của quí bạn hay những chuyện hay hàng ngày xảy ra trên thế giới mạng.  Dĩ nhiên Quí Bạn cũng có thể cho ý kiến riêng về mỗi bài trong phần Leave a comment sau mỗi bài.  Bài cũ sẽ  được lưu trữ  theo tháng ở  phần Archives  bên tay phải.  Khoãng 5-10 bài mới nhất sẽ được hiện lên (trong nước gọi là  Hiểu Thị) trên trang HOME  từ  trên xuống dưới để quí Bạn dễ xem

Trang  Ý KIẾN & DIÊN ĐÀN :  Chúng tôi sẽ thu thập các ý kến của Bạn để đăng tãi– các bạn co thể vào trang diễn đàn để thảo luận mọi vấn đề  Theo chỉ dẫ cách dùnh trên Diễn đàn

Trang HỌP MẶT 1973  Chúng tôi cung cấp, cập nhật  mọi tin tin tức về Buổi họp mặt Ngày 1 tháng 9 2013 tại Houston TX Hoa Kỳ,  Quí Bạn cũng có thể chô ý kiên ở phần Leave a Comment cuối trang

Trang PHOTO  1:        sẽ là nơi để hình ảnh vui chơi trao đổi và các link đến hình gốc.  Các bạn chỉ cần mở 1 email ở google sau đó click vào chữ MORE trên trang email của quí bạn và chon Photo để bỏ hình vào hay Video để bỏ phim vào và gửi link đến cho chúng tôi để được post lên trang PHOTO1   Dĩ nhiên trang PHOTO  sẽ được làm thêm PHOTO2 rồi PHOTO3 vvvv

Trang SINH NHẬT : tin tức liên quan đến sinh nhật

Mọi thắc mắc liên lạc xin thư email về

dongkhanh1973@gmail.com  hay copham@gmail.com  

sẽ được trả lời ngay theo thứ tự thời gian nhận được

Chúng tôi cũng đồng thơi có một account trên Facebook.com dưới tên DONG KHANH  Mong quí bạn viếng thăm.

Xin Chào